1% podatku wsparciem dla organizacji pożytku publicznego

Posted on 29/11/2018 7:46am

Współcześnie wielką ilość kłopotów ze sprawami rachunkowymi i rozliczeniami PIT-ów mogą pomóc rozwiązywać doświadczeni specjaliści ,jak również odpowiednie maszyny.


Wiele przykładów konkretnych pomocy podatkowych da się odnaleźć w sieci wpisując chociażby słowo pit program. Genialnym posunięciem będzie przy okazji przyjrzenie się możności odprowadzenia 1% własnego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego.

Organizacją pożytku publicznego może być organizacja pozarządowa , jak również osoby prawne, wszelkie jednostki organizacyjne działające na podstawie reguł dotyczących przykładowo: stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego na terenie państwa Polskiego, czy o stosunku tegoż państwa do odmiennych związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli tylko ich sprecyzowane cele statutowe obejmują właśnie możliwość prowadzenia takiej działalności pożytku publicznego. Organizacje pożytku publicznego to również wszystkie spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz rozmaite mniejsze i większe kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857, z późn. zm.).

Czytelnicy chcący przekazać jeden procent mogą znaleźć szersze informacje w tym temacie klikając - -link- bądź na stronie .

Jeżeli ktoś uiszcza podatek dochodowy od osób fizycznych lub odpowiedni ryczałt od wszelkich przychodów ewidencjonowanych, jest on podatnikiem, jaki płaci podatek liniowy 19% albo uzyskał zyski z odpłatnego sprzedania papierów wartościowych i pochodnych im instrumentów finansowych, wówczas może on przekazać jeden procent własnego podatku na różne cele pożytku publicznego. Aby to uczynić, musi on najpierw wybrać odpowiednią organizację pożytku publicznego, na rzecz, której chce przekazać właśnie 1% swojego podatku. Rozpiski tych organizacji można znaleźć w sieci na specjalnych stronach. Po ustaleniu organizacji należy następnie wypełnić rubrykę we własnym corocznym zeznaniu podatkowym /PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37 lub PIT-38/. Potrzeba napisać w odpowiedniej rubryce nazwę wybranej organizacji, jej numer KRS i deklarowaną kwotę, która nie przekracza nigdy jeden procent naszego podatku - po zaokrągleniu go do pełnych dziesiątek groszy. Tylko wtedy Urząd Skarbowy przekaże wpisaną kwotę pieniędzy na konto wybranej organizacji. Nastąpi to w terminie 3 miesięcy od dokonania rozliczenia. Należy pamiętać, że 1% można przekazać wyłącznie w tego rodzaju zeznaniach podatkowych, które są złożone w nieprzekraczalnym terminie. Podatnik nie może dzielić swojego 1% między rozmaite organizacje pożytku publicznego. W wypadku stwierdzonej niezgodności numeru KRS z nazwą danej organizacji zadeklarowanej w takim zeznaniu podatkowym, podatnik może zostać wezwany do wyjaśnienia sprawy.

Tags: Podatnik, rozliczenia, podatek, organizacje

Author: k.s.